Regulamin serwisu internetowego stockrocket.pl

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Administrator Serwisu Internetowego

Podmiotem, któremu przysługują wszelkie prawa do Serwisu Internetowego i prowadzącym Serwis Internetowy jest StockRocket sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704572, NIP: 5252730367, adres mailowy: biuro@stockrocket.pl („Usługodawca” lub „StockRocket”).

2. Zakres Regulaminu

2.1 Regulamin określa warunki, zasady i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego stockrocket.pl oraz korzystania z tych usług przez użytkowników, w tym zasady oferowania udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach crowdfundingu udziałowego.

2.2 Niniejszy dokument stanowi regulamin w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz wykonanie zobowiązania wynikającego z art. 8 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 683 ze zm.).

2.3 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.stockrocket.pl z możliwością jego pobrania, utrwalenia i wydrukowania.

3. Definicje

Następujące pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:

Crowdfunding

crowdfunding udziałowy, tj. pozyskiwanie finansowania Projektów poprzez oferowanie potencjalnym Inwestorom nabycia Udziałów od IPO Crowdfunding za określoną w Umowie Przedwstępnej cenę;

Dzień Roboczy

oznacza każdy dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce;

Inwestor

Użytkownik przeznaczający środki pieniężne na sfinansowanie wybranego przez siebie Projektu;

IPO Crowdfunding

IPO Crowdfunding spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000742489, NIP 5252758041, REGON: 380899569;

Kampania

działania prowadzone przez Spółkę oraz StockRocket w Serwisie Internetowym na potrzeby pozyskania finansowania Projektu, w tym utworzenie profilu kampanii crowdfundingowej Projektu, działania marketingowe i promocyjne;

Kodeks cywilny

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.);

Memorandum Informacyjne

oznacza dokument udostępniony w Serwisie Internetowym w ramach Kampanii, zawierający w szczególności opis harmonogramu Kampanii i nabycia Udziałów oraz warunki realizacji Projektu; przy czym dokument ten nie stanowi memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o ofercie;

Operator Płatności

Krajowy Integrator Płatności S. A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 lub inny podmiot uprawniony do świadczenia usług płatniczych stosownie do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2003 ze zm.), wskazany w Serwisie Internetowym;

Prawo autorskie

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 880 ze zm.);

Prawo telekomunikacyjne

ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1907);

Projekt

przedsięwzięcie gospodarcze prezentowane przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu Internetowego w celu pozyskania finansowania w drodze crowdfundingu udziałowego;

Rachunek płatniczy

rachunek płatniczy w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2003 ze zm.);

Rejestracja KRS

wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

Regulamin

niniejszy regulamin serwisu internetowego www.stockrocket.pl;

RODO

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119/42 z dnia 4 maja 2016 r.);

Serwis Internetowy

serwis internetowy prowadzony na stronie internetowej pod adresem www.stockrocket.pl, będący platformą crowdfundingu udziałowego, umożliwiającą Spółkom prezentację planowanych lub realizowanych Projektów na potrzeby pozyskania finansowania Projektów;

Spółka

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca i zamieszczająca w Serwisie Internetowym Projekt;

Strony

Usługodawca i Użytkownik;

Udziały

udziały w kapitale zakładowym Spółki utworzone w celu ich objęcia przez IPO Crowdfunding i nabycia przez Inwestorów;

Umowa

umowa o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem, zawierana, wykonywana i rozwiązywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Ustawy;

Umowa Inwestycyjna

umowa pomiędzy Spółką, jej wspólnikami a IPO Crowdfunding oraz StockRocket, określająca zasady inwestycji w Projekt poprzez obejmowanie Udziałów przez IPO Crowdfunding;

Umowa Usług Crowdfundingowych

umowa pomiędzy StockRocket a Spółką w sprawie świadczenia przez StrockRocket na rzecz Spółki usług w ramach Crowdfundingu, w tym udostępniania w Serwisie Internetowym oferty nabycia Udziałów w celu pozyskania finansowania Projektu;

Umowa Przedwstępna

przedwstępna warunkowa umowa nabycia Udziałów zawierana pomiędzy IPO Crowdfunding a Inwestorem;

Umowa Przyrzeczona

umowa zawierana pomiędzy IPO Crowdfunding a Inwestorem w wykonaniu Umowy Przedwstępnej, na podstawie której następuje przeniesienie własności Udziałów na rzecz Inwestora;

Usługi

usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Internetowego na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), których wykonywanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, przy czym dane te są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

Usługodawca

administrator Serwisu Internetowego wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

Ustawa

ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

Ustawa o obrocie

ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1768 ze zm.);

Ustawa o ofercie

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.);

Użytkownik

osoba fizyczna, na rzecz której świadczone są Usługi, stosownie do postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym, założone zgodnie z Regulaminem („Zarejestrowany Użytkownik”) oraz użytkownik nieposiadający takiego konta.

 

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 

1. Korzystanie z Serwisu Internetowego może odbywać się wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu. Zarejestrowany Użytkownik potwierdza to zobowiązanie dokonując rejestracji w Serwisie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Serwis Internetowy dostępny jest 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego lub teleinformatycznego, mogących powodować przejściowe utrudnienia lub brak możliwości korzystania z Usług. Terminy i planowany czas wykonywania takich prac będą publikowane w Serwisie Internetowym z odpowiednim wyprzedzeniem, za wyjątkiem przypadków szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, w których Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
4. Informacje o zmianach sposobu i zakresu świadczenia Usług oraz aktualne informacje, do przekazywania których Usługodawca jest zobowiązany na podstawie artykułu 6 Ustawy oraz na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 2) Ustawy, zamieszczane będą w Serwisie Internetowym.
5. Użytkownik zobowiązuje się do:

1) niedostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, naruszających dobra osobiste lub jakiekolwiek prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub uzasadniony interes Usługodawcy lub jakiejkolwiek ze Spółek;

2) powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym wprowadzania do systemu informatycznego Serwisu Internetowego jakichkolwiek szkodliwych danych (w szczególności wirusów i innego szkodliwego oprogramowania);

3) niedystrybuowania za pośrednictwem Serwisu Internetowego jakichkolwiek niezamówionych informacji handlowych.

6. Użytkownik przy korzystaniu z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, formę, strukturę ani mechanizmy działania Serwisu Internetowego.
7. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu Internetowego w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub marketingowej Użytkownika w zakresie nieuzgodnionym z Usługodawcą.
8. W przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w ust. 5 - 7 powyżej, Usługodawca ma prawo natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika naruszającego zobowiązania.

 

§ 3

RODZAJE, ZAKRES I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu Internetowego świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi:

1) udostępnienie treści w Serwisie Internetowym;

2) możliwość utworzenia konta Użytkownika - zawarcie Umowy (rejestracja w Serwisie Internetowym);

3) możliwość zamieszczenia przez Spółki informacji i materiałów odnośnie Projektu oraz ofert nabycia Udziałów w ramach danego Projektu;

4) umożliwianie korzystania z formularza kontaktowego;

5) wysyłanie newsletter, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na otrzymywanie newsletter;

6) umożliwienie zawarcia przez Zarejestrowanego Użytkownika Umowy Przedwstępnej z IPO Crowdfunding.

2. Usługodawca umożliwia skorzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego w szczególności w zakresie promocji Projektów prowadzonych przez Spółki oraz umożliwia zapoznanie się przez Użytkowników z treścią informacji i materiałów promocyjnych udostępnianych przez Spółki, a także warunków ofert nabycia Udziałów.
3. Usługodawca nie prowadzi (i) działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 Ustawy o obrocie, w tym działalności w zakresie oferowania papierów wartościowych, doradztwa inwestycyjnego, pośrednictwa w oferowaniu papierów wartościowych, (ii) działalności firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 3 punkt 33) Ustawy o obrocie, ani też (iii) nie świadczy usług agenta firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 i nast. Ustawy o obrocie.
4. Usługodawca nie świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego usług płatniczych ani usług powiązanych z rachunkiem płatniczym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2003 ze zm.). Działalność prowadzona za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie obejmuje działalności w zakresie zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1223 ze zm.).
5. Usługi świadczone są na rzecz Użytkowników nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ewentualnych umów zawieranych odrębnie pomiędzy Usługodawcą a Spółką.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, zakresu i sposobu świadczenia wybranych Usług z ważnych przyczyn, w szczególności zmian organizacyjnych Usługodawcy i zmian zakresu prowadzonej przez Usługodawcę działalności, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób właściwy dla dokonywania zmian Regulaminu.
7. Usługodawca zastrzega sobie ponadto prawo zamieszczania w Serwisie Internetowym treści o charakterze reklamowym i marketingowym, dotyczących produktów i usług osób trzecich.

 

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

1. Dostęp do Serwisu Internetowego

Do korzystania z Serwisu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie uprawnieni są wszyscy Użytkownicy (w zakresie treści ogólnodostępnych) oraz Zarejestrowani Użytkownicy (dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego).

2. Rejestracja. Zawarcie Umowy

2.1 Rejestracja w Serwisie Internetowym i utworzenie konta Użytkownika jest dobrowolne i następuje poprzez dokonanie następujących czynności:

1) podanie danych Użytkownika określonych w formularzu rejestracyjnym,

2) ustalenie loginu i hasła,

3) akceptacja Regulaminu przez Użytkownika, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym,

4) aktywacja przez Użytkownika konta Użytkownika za pośrednictwem linku przesłanego przez Usługodawcę na adres mailowy podany przez Użytkownika.

2.2 Z chwilą rejestracji w Serwisie Internetowym dochodzi do zawarcia Umowy, utworzenia konta Użytkownika i umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępnych dla Zarejestrowanych Użytkowników.

2.3 Podane przez Użytkownika w toku rejestracji dane Użytkownika wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia Usług oraz kontaktu z Użytkownikiem w związku ze świadczeniem Usług i wykonaniem Umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

2.4 Użytkownik zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych danych na potrzeby rejestracji w Serwisie Internetowym, oraz do ich aktualizacji zgodnie z prawdą w przypadku zmiany tych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność swoich danych udostępnianych w Serwisie Internetowym.

2.5 Każdy Użytkownik może posiadać jedno konto w Serwisie Internetowym. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z konta utworzonego przez lub dla jakiegokolwiek innego Użytkownika.

2.6 Hasło dostępu znane jest wyłącznie Zarejestrowanemu Użytkownikowi i jego zmiana może nastąpić poprzez wybranie odpowiedniej opcji w koncie Zarejestrowanego Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Zarejestrowanego Użytkownika hasła dostępu lub innych danych dostępowych jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia przez Zarejestrowanego Użytkownika hasła dostępu lub innych takich danych przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.

2.7 Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Usługodawcy o każdym przypadku uzyskania nieautoryzowanego dostępu do konta Użytkownika przez osoby trzecie lub podjęciu próby uzyskania takiego dostępu.

 

§ 5

CROWDFUNDING

 

1. Postanowienia wstępne

1.1. Usługi świadczone przez StockRocket w ramach Crowdfundingu w Serwisie Internetowym obejmują:

(i) umożliwienie Spółce prowadzenia Kampanii w celu pozyskania finansowania na dany Projekt;

(ii) umożliwienie zainwestowania przez Zarejestrowanych Użytkowników (Inwestorów) w Spółkę poszukującą finansowania na potrzeby realizacji Projektu.

1.2. Pozyskiwanie finansowania w ramach Crowdfundingu dopuszczalne jest wyłącznie dla Spółek i odbywa się poprzez utworzenie nowych Udziałów w drodze podwyższenia kapitału zakładowego danej Spółki oraz objęcia takich nowych Udziałów przez IPO Crowdfunding, za środki pozyskane od Inwestorów w postaci zaliczek na poczet zapłaty ceny za Udziały na podstawie Umowy Przedwstępnej.

1.3. Przeniesienie Udziałów na rzecz Inwestora następuje po dniu Rejestracji w KRS, na żądanie Inwestora lub IPO Crowdfunding, poprzez zawarcie Umowy Przyrzeczonej. W przypadku przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, postanowienia Regulaminu odnośnie przeniesienia Udziałów mają odpowiednie zastosowanie do przeniesienia na rzecz Inwestora akcji przekształconej Spółki, przy czym przy zawieraniu Umowy Przedwstępnej Inwestor zobowiązany jest do udzielenia IPO Crowdfunding pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu Inwestora umowy przeniesienia akcji przekształconej Spółki

1.4. Inwestorzy nie ponoszą opłat ani kosztów związanych z działaniami Spółki ani z Kampanią.

 

2. Kampania

2.1 Rozpoczęcie Kampanii w Serwisie Internetowym wymaga:

(i) zawarcia Umowy Usług Crowdfundingowych pomiędzy StockRocket a Spółką;

(ii) dostarczenia przez Spółkę wymaganych informacji i dokumentów i ich akceptacji/zatwierdzenia przez StockRocket („Zgoda na Kampanię”), oraz zamieszczenia takich informacji i dokumentów w Serwisie Internetowym po wydaniu Zgody na Kampanię;

(iii) zawarcia przez Spółkę, jej wszystkich wspólników oraz IPO Crowdfunding i StockRocket Umowy Inwestycyjnej, określającej zasady przeprowadzenia inwestycji w Udziały oraz współpracy stron w okresie, gdy IPO Crowdfunding lub Inwestorzy pozostają wspólnikami Spółki.

2.2. Wszelkie informacje i dokumenty zamieszczone w Serwisie Internetowym dotyczące Spółki pochodzą wyłącznie od Spółki, a StockRocket nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich rzetelność, kompletność, prawdziwość ani poprawność, ani nie jest zobowiązana do ich weryfikacji.

2.3. StockRocket upoważniona jest do weryfikacji informacji i dokumentów dostarczonych przez Spółkę oraz do otrzymywania na jej żądanie informacji lub dokumentów uzupełniających, zarówno przed rozpoczęciem Kampanii, jak i w trakcie jej trwania.

2.4. Okres pozyskiwania przez Spółkę finansowania na potrzeby realizacji Projektu (okres Kampanii) wskazany będzie każdorazowo w opisie Projektu zamieszczonym w Serwisie Internetowym. Okres ten może zostać przedłużony lub skrócony na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Spółką, w szczególności w przypadku:

(i) podjęcia decyzji o zakończeniu Kampanii przez Spółkę lub StockRocket;

(ii) wpłacenia przez Inwestorów pełnej należnej wartości zaliczek z tytułu nabycia wskazanej przez Spółkę przy rozpoczęciu działań liczby Udziałów i upływu terminu na odstąpienie od zawartych przez Inwestorów Umów Przedwstępnych, na podstawie których dokonano wpłat tych zaliczek.

2.5. O zakończeniu Kampanii StockRocket niezwłocznie informuje Spółkę oraz Inwestorów na podane przez nich adresy poczty elektronicznej, podając powód zakończenia działań. W przypadku zakończenia Kampanii na skutek upływu okresu Kampanii ustalonego przez Spółkę StockRocket informuje również o liczbie Udziałów, na poczet nabycia których wpłacone zostały zaliczki przez Inwestorów.

3. Inwestycja

3.1. Udostępnienie do publicznej wiadomości w Serwisie Internetowym informacji o zamiarze pozyskania przez Spółkę finansowania w ramach Crowdfundingu, a także informacji i dokumentów dostarczonych przez Spółkę nie stanowi rekomendacji ze strony StockRocket do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, w tym w szczególności do podjęcia decyzji o inwestycji w Spółkę i o nabyciu Udziałów.

3.2. Dokonanie przez Inwestora inwestycji w ramach Crowdfundingu następuje poprzez:

(i) dokonanie rejestracji w Serwisie Internetowym zgodnie z Regulaminem

(ii) zawarcie przez Inwestora z IPO Crowdfunding Umowy Przedwstępnej;

(iii) wpłacenie przez Inwestora zaliczki na poczet ceny za Udziały, na podstawie Umowy Przedwstępnej;

(iv) zawarcie Umowy Przyrzeczonej po Rejestracji KRS.

3.3. Inwestor zrzeka się wszelkich roszczeń wobec StockRocket z tytułu dokonania lub niedokonania inwestycji w ramach Crowdfundingu.

4. Wpłaty Inwestorów

4.1. Inwestorzy dokonują wpłat tytułem zaliczek na poczet nabycia Udziałów na Rachunek płatniczy IPO Crowdfunding za pośrednictwem Operatora Płatności lub w inny sposób dopuszczalny zgodnie z Regulaminem.

4.2. Środki pochodzące z wpłat Inwestorów, do czasu ich przekazania do Spółki (co nastąpi po złożeniu przez IPO Crowdfunding oświadczenia o objęciu Udziałów, bądź do czasu ich zwrotu Inwestorom, są przechowywane na Rachunku płatniczym IPO Crowdfunding.

4.3. Spółka jest uprawniona do otrzymania na swój rachunek bankowy wpłat dokonanych na Udziały przez Inwestorów w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od dnia złożenia przez IPO Crowdfunding oświadczenia o objęciu Udziałów przeznaczonych do nabycia przez Inwestorów w ramach danej Kampanii.

4.4. IPO Crowdfunding zleca wypłatę na rachunek bankowy Spółki środków pochodzących z wpłat dokonanych na Udziały przez Inwestorów pod następującymi warunkami:

(i) wpłacenie przez Inwestorów zaliczek na poczet nabycia określonej przez Spółkę przy rozpoczęciu Kampanii liczby Udziałów;

(ii) przekazanie do StockRocket w formie elektronicznej na adres biuro@stockrocket.pl lub w formie odpisu aktu notarialnego obejmującego protokół zgromadzenia wspólników Spółki zawierający uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych Udziałów w liczbie zgodnej z określoną przez Spółkę stosownie do punktu (i) powyżej, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Spółki;

(iii) złożenie przez IPO Crowdfunding i przekazanie do StockRocket oświadczenia o objęciu oznaczonej liczby Udziałów w formie aktu notarialnego.

4.5. StockRocket niezwłocznie poinformuje Inwestora na podany przez niego adres poczty elektronicznej o przekazaniu wniesionych przez niego środków na rachunek bankowy Spółki.

4.6. IPO Crowdfunding zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Inwestorów wpłaconych przez nich tytułem zaliczek środków pieniężnych w przypadku zakończenia Kampanii:

(i) bez opłacenia wskazanej przez Spółkę liczby Udziałów lub nieuzyskania kwoty minimalnej finansowania Projektu określonej przez Spółkę w ramach Kampanii (jeśli kwota taka zostanie ustalona);

(ii) bez podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub bez złożenia przez IPO Crowdfunding oświadczenia o objęciu Udziałów zgodnie z punktem 4.4 powyżej,

w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych dni od dnia zakończenia Kampanii.

4.7. StockRocket niezwłocznie poinformuje Inwestorów o zwrocie dokonanych wpłat na podane przez nich adresy poczty elektronicznej wskazując podstawę dokonania zwrotu.

4.8. Spółka zobowiązana jest do zwrotu wkładów wniesionych przez IPO Crowdfunding tytułem pokrycia objętych Udziałów w przypadku gdy:

(i) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w ramach którego utworzone zostały Udziały objęte przez IPO Crowdfunding nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego lub zarejestrowane w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;

(ii) wydane zostanie prawomocne postanowienie sądu rejestrowego oddalające wniosek o dokonanie Rejestracji KRS;

w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia odpowiednio upływu terminu lub ziszczenia się zdarzenia, z którego wynika obowiązek dokonania zwrotu na rachunek bankowy IPO Crowdfunding.

4.9. Spółka niezwłocznie poinformuje IPO Crowdfunding oraz StockRocket, pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej, o dokonaniu zwrotu wpłat stosownie do art. 4.8 powyżej.

4.10. IPO Crowdfunding w ciągu 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia otrzymania zwrotu środków stosownie do art. 4.8 powyżej dokona zwrotu środków na odpowiednie rachunki bankowe Inwestorów zgodnie z zawartymi przez nich Umowami Przedwstępnymi. Zwrot środków na konta Inwestorów jest równoznaczny z rozwiązaniem przez IPO Crowdfunding umów przedwstępnych. Kwota zwrotu środków zostanie pomniejszona o koszty opłat manipulacyjnych związanych z obsługą bankową dyspozycji przelewu środków.

4.11. Zwrot środków wpłaconych przez Inwestorów tytułem zaliczek na poczet nabycia Udziałów jest dopuszczalny wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie oraz w Umowie Przedwstępnej.

5. Objęcie Udziałów

5.1. Złożenie przez IPO Crowdfunding oświadczenia o objęciu Udziałów i przystąpieniu do Spółki oraz wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie objętych przez IPO Crowdfunding Udziałów następuje w terminie do 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od dnia zakończenia Kampanii i podjęcia przez zgromadzenie wspólników Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki stosownie do punktu 4.4 (ii) powyżej, jeżeli w ramach Kampanii Inwestorzy dokonali wpłat zaliczek na poczet nabycia liczby Udziałów określonej przez Spółkę przy rozpoczęciu Kampanii, oraz jeżeli żaden z Inwestorów będących konsumentem nie wykona prawa odstąpienia od Umowy Przedwstępnej, o którym mowa w § 10 ust. 2 Regulaminu.

5.2. Wpłata na Udziały dokonywana jest z Rachunku Płatniczego na rachunek bankowy Spółki niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 5.1 powyżej.

6. Przeniesienie Udziałów na Inwestora

6.1. Przeniesienie na Inwestora Udziałów objętych Umową Przedwstępną zawartą przez danego Inwestora następuje na żądanie, złożone po dniu Rejestracji KRS: (i) tego Inwestora, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres IPO Crowdfunding wskazany w Memorandum Informacyjnym lub (ii) IPO Crowdfunding, przesłane na adres poczty elektronicznej Inwestora podany przez Inwestora w Serwisie Internetowym,.

6.2. Przeniesienie na Inwestora Udziałów następuje na podstawie Umowy Przyrzeczonej, która zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez IPO Crowdfunding lub przez StockRocket na co najmniej 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed terminem zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Koszty zawarcia Umowy Przyrzeczonej obejmujące taksę notarialną za poświadczenie podpisów stron Umowy Przyrzeczonej ponoszone są przez Inwestora (o wysokości kosztów Inwestor zostanie poinformowany w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym).

6.3. Uprawnienie Inwestora do przeniesienia na jego rzecz własności Udziałów pozostaje w mocy również w odniesieniu do odpowiedniej liczby akcji imiennych Spółki utworzonych w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. W takim przypadku przeniesienie własności akcji Spółki wymagać będzie zawarcia umowy i złożenia oświadczenia o przeniesieniu akcji w formie pisemnej.

 

§ 6

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

1. W przypadku gdy Użytkownik lub jakakolwiek inna osoba lub podmiot uzna, że treści publikowane w Serwisie Internetowym naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje lub obowiązujące przepisy prawa, powinien powiadomić Usługodawcę o takim możliwym naruszeniu, przesyłając wiadomość na adres mailowy biuro@stockrocket.pl. Po otrzymaniu powiadomienia, Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia z Serwisu Internetowego takich treści.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania Usług spowodowanego przez osoby trzecie (w szczególności dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej oraz operatorów telekomunikacyjnych i Operatora Płatności);

2) tymczasowego zablokowania dostępu do konta Użytkownika i niemożności świadczenia Usług z przyczyn technicznych, w szczególności w związku z modernizacją Serwisu Internetowego, usuwaniem usterek lub działaniem siły wyższej;

3) niemożliwości lub utrudnień w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikających z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności z powodu niezgodnych z prawem lub postanowieniami Regulaminu działaniami lub zaniechaniami Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, której Użytkownik umożliwił dostęp do konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje i materiały dotyczące Projektu dostarczane przez Spółkę celem zamieszczenia w Serwisie Internetowym.
4. StockRocket nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania Spółki, w tym za realizację Projektu i inne działania z wykorzystaniem środków pieniężnych wpłaconych przez Inwestorów.
5. Usługodawca nie odpowiada za wykonanie przez Spółkę jakichkolwiek zobowiązań wobec Inwestorów i pozostałych Użytkowników, powstałych na podstawie umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Spółką lub jakichkolwiek innych czynności prawnych dokonanych bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, ani nie gwarantuje wykonania takich zobowiązań.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za (i) utracone korzyści Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług, (ii) jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem Usług na ich rzecz.

 

§ 7

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy obejmują:

(i) posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet;

(ii) dostęp do witryn WWW - przeglądarka z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;

(iii) możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie Użytkownika, które uniemożliwiają lub utrudniają mu korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. W trakcie korzystania ze strony internetowej zainstalowane zostają pliki cookies, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, pozwalające np. na uzyskanie informacji o ilości odwiedzin Serwisu Internetowego lub zapamiętanie niektórych preferencji Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zbierania danych statystycznych i zapisywane po stronie Użytkownika, zazwyczaj na twardym dysku. Korzystanie z witryny bez wyłączenia obsługi cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa telekomunikacyjnego, Użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce może być przyczyną nieprawidłowego działania strony.

 

§ 8

PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym przysługują Usługodawcy oraz - w zakresie materiałów dostarczanych przez daną Spółkę - takiej Spółce. Serwis Internetowy podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami Prawa autorskiego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)
2. Treści i materiały zamieszczane w Serwisie Internetowym, oraz Serwis Internetowy jako całość, stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Usługodawcy lub uprawnionej Spółki kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu, określonym w Prawie autorskim.
3. Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Serwisie Internetowym w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw Usługodawcy lub uprawnionej Spółki i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez Usługodawcę lub uprawnioną Spółkę stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.
4. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wykorzystywania wszelkich materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, stanowiących utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części, za pomocą wszelkich technologii;

b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;

c) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych;

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Reklamacje odnośnie świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym problemów technicznych, można składać w formie elektronicznej, na adres mailowy biuro@stockrocket.pl, lub pisemnej, na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie i dane kontaktowe Użytkownika oraz wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.

 

§ 10

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w każdej chwili, bez wskazania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez:

a) przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pocztą elektroniczną na adres mailowy drugiej Strony;

b) usunięcie danych Użytkownika z Serwisu Internetowego przez Zarejestrowanego Użytkownika,

c) zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę w przypadkach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności w przypadku określonym w § 2 ust. 8 Regulaminu.

2. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje ponadto prawo odstąpienia od Umowy oraz Umowy Przedwstępnej bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia danej umowy, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, na adres elektroniczny Usługodawcy wskazany w Regulaminie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym lub przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania wskazanego terminu wykonania prawa odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie przysługuje, jeżeli Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na świadczenie Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w ust. 2 powyżej lub w przypadku wykonania danej Usługi na rzecz Użytkownika.

 

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Korzystanie z ogólnodostępnych treści Serwisu Internetowego nie wymaga ujawniania danych osobowych w Serwisie Internetowym.
2. Podanie danych osobowych Użytkownika określonych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne celem rejestracji w Serwisie Internetowym i uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych Użytkownika określonych w formularzu kontaktowym znajdującym się w Serwisie Internetowym jest niezbędne celem przekazania przez Użytkownika wiadomości Usługodawcy za pośrednictwem tego formularza kontaktowego.
3. W przypadku podania danych osobowych zgodnie z ust. 2 powyżej zastosowanie będą miały postanowienia ust. 4 - 15 niniejszego paragrafu.
4. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w następujących celach:
  1. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy, a także odpowiedzi na zapytania przekazane Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego przed zawarciem Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

  2. umożliwienia zawarcia Umowy Przedwstępnej, dokonania przez Inwestorów wpłat zaliczek celem dokonania inwestycji w wybraną Spółkę zgodnie z Regulaminem, informowania Inwestorów o przebiegu Kampanii i jej rezultacie, a także o zwrotach zaliczek (w przypadkach określonych w Regulaminie) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  3. realizacji obowiązków prawnych Usługodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO), tj. rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji, analizy i uwzględniania zgłoszeń naruszeń Regulaminu przez Użytkowników;

  4. w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na otrzymywanie newsletter - w celu przekazywania informacji marketingowych w ramach newsletter, w tym informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), np. w celu dochodzenia i egzekwowania roszczeń Usługodawcy, odpowiedzi na zapytania Użytkowników, w tym zapytania przekazywane Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego, blokowania dostępu do Serwisu Internetowego w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Usługodawcy, przygotowania propozycji rozwiązań dostępnych w Serwisie Internetowym, wsparcia obsługi Serwisu Internetowego.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę obejmować mogą: 1) nazwisko i imiona Użytkownika; 2) numer ewidencyjny PESEL, 3) numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 4) adres zameldowania lub zamieszkania, 5) adres do korespondencji, 6) adres elektroniczny.
6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO oraz polskiego prawa.
7. Podanie wybranych danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże stanowi wymóg umowny - brak podania danych lub – w przypadkach gdy jest niezbędna – brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Usług.
8. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, tj. w sposób pozwalający na prognozowanie preferencji Użytkownika. Profilowanie ma na celu umożliwienie optymalnego dostosowania funkcjonalności Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Użytkownika.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO oraz prawo żądania ich usunięcia.
10. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika (np. na potrzeby realizowania usługi newsletter), Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (i) w celach marketingu bezpośredniego lub (ii) w szczególnych sytuacjach, jeśli dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.
12. W celu uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania, należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@stockrocket.pl. Usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z poszczególnych Usług. Usunięcie danych niezbędnych do korzystania z Usług powoduje zakończenie korzystania z Serwisu Internetowego.
13. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników mogą być przekazywane do Spółki prezentującej Projekt, w którym Użytkownik zadeklarował udział jako Inwestor, wspólników tej Spółki, IPO Crowdfunding – na potrzeby zawarcia i wykonania Umowy Przedwstępnej i Umowy Przyrzeczonej (podstawę przetwarzania danych przez IPO Crowdfunding w tym zakresie stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), do Operatora Płatności oraz do Grupa Wspieram.to sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (podmiotu zapewniającego obsługę techniczną Serwisu Internetowego).
14. Dane Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania Umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać z Umowy. W przypadku Inwestorów dane przetwarzane będą ponadto przez okres Kampanii oraz okres, w jakim Inwestorzy pozostawać będą wspólnikami lub akcjonariuszami danej Spółki. W przypadku przetwarzania danych Użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia tej zgody przez Użytkownika. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika. W przypadku danych Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do prowadzenia z tymi Użytkownikami korespondencji w odpowiedzi na przekazane przez nich zapytania i wiadomości, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
15. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania przetwarzania danych Użytkownika przez Usługodawcę za naruszające przepisy prawa.

 

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z przyczyn organizacyjnych oraz z przyczyn dotyczących zmiany zasad prowadzenia działalności przez Usługodawcę. Zmiany te staną się wiążące dla Użytkowników w terminie 14 dni od momentu ich opublikowania w Serwisie Internetowym.
3. Wszelkie spory związane z zawarciem Umowy oraz ze świadczonymi Usługami rozstrzygane będą przez sąd powszechny według właściwości ogólnej - w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy - w przypadku pozostałych Użytkowników.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 6 lipca 2018 roku.